BLOG

 

Fattiga och/eller ofria

I förslaget till ny biståndsplattform föreslår regeringen att det övergripande målet för biståndspolitiken ska vara “Att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck.” För första gången inkluderas “ofrihet” i det övergripande målet.

Av döma av kommentarerna och remissvaren verkar det något oklart hur dessa målsättningar ska förhålla sig till varandra samt vilken betydelse detta får målgrupperna för det svenska biståndet. Är målgruppen människor som lever i fattigdom OCH ofrihet, är det både fattiga människor och ofria människor?

Vilka länder länder bör i så fall prioriteras är de de fattigaste – plattformen menar att det bilaterala biståndet i högre grad ska fokusera på låginkomstländer – och ska länder med bristande frihet också inkluderas? Och är det i så fall de mest ofria och hur ska man avgöra det.

För att få en första överblick är här en karta med låginkomstländerna markerade med gult, de som räknas “ofria” av Freedom House markeras brunt och de som både är fattiga och ofria är randiga.

Överlappet mellan fattiga och ofria länder är mindre än man kanske tror.

Post a comment